Bolystprosjektet i Kvam

Bygdelaget i Kvam tok kontakt med Steinkjer kommune med ønske om å forsterke mye av det positive som skjer i bygda, og å få innbyggerne med på å se hele bygda som en helhet. Bolystteamet bisto bygdelaget med å gjennomføre en framtidskveld for å kartlegge muligheter og utfordringer i et mulig bolystprosjekt. 

Det bli invitert helt åpent – og det var stort oppmøte, flott servering og veldig god stemning. kvelden jobbet med å avdekke; “Hvor er Kvam-samfunnet 10 år fram i tid?” I løpet av en drøy timen, gikk alle deltagerne bort til alle bordene, diskuterte og la igjen innspill skrevet på lapper. Det var seks bord med seks oppgaver:

Bord 1: Hva er sterke kvaliteter i Kvam-samfunnet og hvilke behov er dekket for de som bor her i 2025?

Bord 2: Det er nå skapt sterkt samhold og fellesskapsfølelse mellom grendene i Kvam (Følling, Kvam og Øver-Kvam), på hvilken måte skjedde det?

Bord 3: Hvilke behov er nå i 2025 dekket for de som kommer tilreisende til Kvam (tilflyttere, turister)?

Bord 4: I 2025 er vi blitt veldig gode til å ta barn og unge på alvor, det har vi gjort gjennom følgende:

Bord 5: Det var noen saker som det var viktig at Kvam-samfunnet tok tak i fort den gangen tilbake i 2015, for at en skulle lykkes med å utvikle Kvam-samfunnet så positivt som det ble i 2025.

Bord 6: Det hadde før 2015 vært gjennomført en del arbeid og prosjekter som var viktige for at en senere lyktes så godt med å utvikle Kvam-samfunnet positivt fram mot 2025, disse prosjektene var:

Resultatet fra kartleggingen ble bearbeidet under et møte i september 2017. Det ble laget prioritert oppgavetabell og tidslinje for framdrift på de ulike oppgavene. Ressurser i bygda er også kartlagt. Bygdelaget leder det videre arbeidet med oppgavene.