Om bolyst Steinkjer

Veileder for å sikre innbyggermedvirkning og bolyst i Steinkjer

Bolystteamet er en arbeidsmetode for helhetlig lokal samfunnsutvikling. Likeverdige partnerskap mellom innbyggere, næringsliv og ansatte og folkevalgte i kommunen utgjør rammene for utviklingsarbeidet.

Metoden ble utviklet i prosjektperioden til Bolystprosjektet – Steinkjer åpen, lys og glad. Da prosjektet ble avsluttet våren 2016, ble denne veilederen som du nå sitter å leser utviklet (og utvikles stadig). Målet er at du i denne veilederen skal finne kunnskap og inspirasjon som hjelper til med å sikre at innbyggere, frivilligheten, arrangører, næringsliv og fagpersoner i Steinkjer kommune kan gjennomføre helhetlige bolystprosjekt. Når du som innbygger er engasjert i ditt lokalsamfunn, er målet at ditt positive engasjement forsterkes gjennom en god dialog med fagpersoner i kommunen. Hvis du får med deg flere fra lokalsamfunnet og setter i gang en helhetlig utviklingsprosess, så setter kommunen sammen fagpersoner til et bolystteam, som skal bistå med å sikre medvirkning og sikre at dere får tilgang på god veiledning, kunnskap og beslutningsdyktighet fra kommunen.

Bakgrunn

Steinkjer kommune skal gjennomføre helhetlige samfunnsutviklingsprosjekt for grendesentra og lokalmiljø, herunder prosesser for boligutvikling i utvalgte (jf. kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 17). Ansvaret tilligger plan og utredningstjenesten.

Mandat

Bolystteamet skal delta i helhetlige samfunnsutviklingsprosesser i grendesentra og lokalmiljø, i et samspill med frivilligheten, enkeltinnbyggere, offentlige og private virksomheter. Bolystteamet blir koordinert med deltagelse fra fagpersoner i kommuneorganisasjonen i prosessene.

Ansvarsdeling mellom lokalsamfunnet og bolystteamet

Initiativ til stedsutviklingsprosess skal i første rekke komme fra dere som er innbyggere eller representerer grupper i lokalmiljøet. Initiativ overfor kommunen formidles til plan – og utredningstjenesten, som nedsetter et operativt bolystteam (fagpersoner) for videre samarbeid med dere som er lokale eksperter og krefter.

Målet er å utvikle eget lokalsamfunn, da er det viktig med en tydelig ansvarsdeling mellom innbyggere og kommunen sine fagpersoner.

Litt om medvirkning

Alle har rett til å bli hørt. Hvis du som innbygger er engasjert i ditt lokalsamfunn, så er målet at ditt positive engasjement skal forsterkes gjennom en god dialog og et godt samarbeid  med fagpersoner i kommunen. Hvis du får med deg flere fra lokalsamfunnet, danner en arbeidsgruppe og setter i gang en helhetlig utviklingsprosess, så er målet at Steinkjer kommune skal hjelpe dere å komme i mål.

Kommunal – og moderniseringsdepartementet har slått fast at lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og en god dialog i planprosesser, de har derfor utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Veilederen fra Kommunal – og Moderniseringsdepartementet kan lastes ned her.

Medvirkningstrappa

Det er mange nivå i medvirknings – og medbestemmelsesarbeidet – avhengig av hvor stor innflytelse som ønskes. Her er en illustrasjon som beskriver graden av innflytelse fra liten til stor, der bolystteamet ønsker å være på nivået som heter «Medbestemmelse» og derfor legger til rette for dette med møte – og prosessledelse som skal sikre dette.

Bolystteamet, hva er det? Les om det her.

Krav om medvirkning i Plan – og bygningsloven

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med medvirkning er knyttet til plan – og bygningsloven, her kan du lese mer om det i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 3-3. Kommunene skal sørge for at medvirkning er gjennomført i alle planer og sikre aktiv medvirkning fra de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere i medvirkningen.

Få hjelp av bolystteamet