Oppskrift

Bolyst – steg for steg

Dette er en mal for hvordan dere kan gjennomføre en bolystprosess i eget lokalsamfunn. erfaringer fra allerede gjennomført arbeid, og tIps til verktøy, finner du under “Suksesshistorier”.

Sentrale interessenter:

For å lykkes med slike bolystprosesser i et lokalsamfunn, er det viktig at innbyggere, organisasjoner og næringsliv med makt, nettverk og kunnskap til å gjennomføre tiltakene, faktisk er med og gjennomfører.

Steg 1) Prosessen starter med at noen som er engasjert i lokalsamfunnet tar kontakt med Steinkjer kommune. Fortrinnsvis plan – og utredningstjenesten (lenke til KONTAKT), som da setter opp et kartleggingsmøte mellom bolystteamet og dere som er sentrale interessenter i lokalmiljøet. Prosessledelsen skal sørge for at dette første kartleggingsmøtet som gjennomføres avdekker:

 • Hvem er eier av initiativet?
 • Grad av motivasjon hos de lokale interessentene
 • Tidligere gjennomførte prosesser og prosjekter som er relevante for dette initiativet
 • Kunnskap om ressurser og muligheter i eget lokalsamfunn
 • Kunnskap om stedets kvaliteter, kultur og identitet
 • Kunnskap om kommunikasjon og nettverk i lokalsamfunnet
 • Om det er en felles forståelse av forventninger, mål og rammer
 • En tydelig rolleavklaring og ansvarsdeling mellom de lokale ressurspersonene og bolystteamet
 • Om det er tatt hensyn til ungdom og unge voksne sine behov/ønsker spesielt
 • Hvordan arbeidet skal sikre aktiv medvirkning fra de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere i medvirkningen
 • Om Steinkjer kommune sin samfunnsplan sine gjennomgående tema (inkludering og mangfold, klima energi og miljø, samfunnssikkerhet, folkehelse) er ivaretatt i lokalsamfunnet

Steg 2) med bakgrunn i kartleggingen, må møte – og prosessledelse, bolystteamet og initiativtakerne avgjøre om dette er et egnet prosjekt for bolystteamet og om initiativtakerne i lokalsamfunnet ønsker bolystteamet inn i arbeidet. Hvis det er det, går man videre til steg 3.

Steg 3) På bakgrunn av beslutning i steg 2 og informasjon som fremkommer i det innledende kartleggingsmøtet, utarbeider partene en felles plan for videre prosess med et tydelig mål og framdrift for samfunnsutviklingsprosjektet.

Steg 4) Det lokale bolystprosjektet gjennomføres med faglig bistand fra bolystteamet, de lokale ressursene og eventuelt andre samarbeidsaktører.

Steg 5) initiativtakerne fra lokalsamfunnet (de lokale ekspertene), møte – og prosessledelse og bolystteamet evaluerer arbeidet for å se om det var hensiktsmessig og nyttig å bruke bolystteamet, og avklarer hvordan de eventuelt ønsker bistand videre.

Steg 6) Statusmøter for videre oppfølging til oppgavene er fullført, eller så lenge lokalsamfunnet ønsker bistand.