Bolystteamet

Hvis det er STØRRE, HELHETLIGE prosjekt i lokalsamfunnet – så rykker Bolystteamet ut.

Bolystteamet skal være et fagteam som legger til rette for at du som innbygger skal ha mulighet til å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet skal jobbe i lokalmiljøene, og utgjøre et partnerskap for innbyggernes initiativ og engasjement. Det er gjennom å ta ansvar for eget lokalsamfunn at stedstilhørighet skapes. Det er viktig å høre til et sted, skal du velge å fortsette å bo på dette stedet. Og du må være stolte over stedet og det vi får til her. Sammen skaper vi innhold i slagordet Steinkjer – åpen, lys og glad!

Bolystteamet ble prøvd ut i prosjektperioden til Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad, og integreres nå som en arbeidsmetode i Steinkjer Kommune.

Bolystteamet består av fagpersoner i Steinkjer kommune, og skreddersys etter behov, i forhold til de oppgavene som lokalsamfunnet tar tak i. Bolystteamet er et mobilt, koordinerende team som legger til rette for at innbyggerne føler ansvar for, og har mulighet til å utvikle sitt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet skal jobbe i lokalmiljøene.

Bolystteamet innehar møte- og prosesslederansvar, med mindre annet er avtalt med dere som har tatt initiativet i lokalsamfunnet. Men det er alltid dere som lokale ressurspersonene som er vertskap for møtene, og ordner invitasjoner, lokaler og servering. Det er et viktig prinsipp at lokalsamfunnet eier møtene, og tar både økonomisk og praktisk ansvar for dette. Dette skal ikke være et møte i regi av kommunen.

Møte- og prosessleder i Bolystteamet har ansvaret for at:

  • Innbyggere føler ansvar for, og har mulighet til, å utvikle sitt lokalmiljø på en positiv måte
  • Prosessene omfatter både fysiske og sosiale/kulturelle kvaliteter ved stedet – lokalmiljøet
  • Tidligere gjennomførte prosesser og prosjekter på stedet blir anerkjent og ivaretatt
  • Kommunens planverk (strategiske- og tiltaksplaner) følges opp gjennom prosessen
  • Både lokalsamfunnets og kommunens kunnskap, erfaring og interesser synliggjøres underveis i prosessene og i resultatet
  • Både kommune og lokale innbyggere, organisasjoner og virksomheter har eierskap til resultatet (helhetlig plan for stedsutvikling) og gjøres ansvarlige for gjennomføring av tiltak
  • Steinkjerprofilens posisjon styrkes gjennom prosessene, både innholds- og bruksmessig

Organisering og eierforhold

Strategisk ledelse av kommunens bolystteam ivaretas av rådmannen ved utvidet ledergruppe. Operativ ledelse av bolystteamet ivaretas av plan og utredningstjenesten ved Grete Waaseth. Plan og utredningstjenesten har ansvar for å trekke inn fagpersoner fra andre deler av organisasjonen i arbeidet etter behov. Omfang av prosessdeltagelse fra fagpersoner i kommunen skal avtales på forhånd med avdelings – eller enhetsleder.

Resultatet av prosessene er både kommunens og lokalsamfunnets eiendom, men det er dere i lokalsamfunnet som eier initiativet og framdriften. Begge parter er ansvarlig for at planer og tiltak følges opp. Rådmannen er ansvarlig for kommunens oppfølgingsansvar, inkludert eventuell politisk behandling.

Få hjelp av bolystteam