Bolystteamet

Hvis det er STØRRE, HELHETLIGE prosjekt i lokalsamfunnet – så rykker Steinkjer kommune sitt fagteam ut.

Bolystteamet består av et lokalt team og fagteamet fra kommunen. Målet er at du som innbygger/næringsaktør/folkevalgt eller engasjert i en organisasjon skal ha mulighet til å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte. Partnerskapet bygger på innbyggernes initiativ og engasjement. Alle ildsjeler sitt engasjement skal tas vare på. Kommunen skreddersyr fagteamet i forhold til de lokale oppgavene som lokalsamfunnet tar tak i. Fagteamet er et mobilt, koordinerende team.

Stedstilhørighet skapes. Det er viktig å høre til et sted, skal du velge å fortsette å bo på dette stedet eller ønske å flytte dit. Og du må være stolte over stedet og det vi får til her. Sammen skaper vi innhold i visjonen “Levende småby med bygder i utvikling”  og slagordet “Steinkjer – åpen, lys og glad!”

Bolystteamet ble prøvd ut i prosjektet Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad (2013 – 2015), og har siden det vært fast arbeidsmetode for å sikre god innbyggerdialog i Steinkjer Kommune.

Bolystteamet sin suksess avhenger av god møte- og prosessledelse som sikrer reell medvirkning. Det er derfor viktig å avklarere i planlegging av møtet hvem som skal være møte – og prosessleder (noen fra lokalsamfunnet eller kommunen?). Vertskap for møtet er det alltid det lokale bolystteamet (arbeidsgruppen for bolystarbeidet i lokalsamfunnet) som er, og ordner invitasjoner, lokaler og servering. Det er et viktig prinsipp at lokalsamfunnet eier møtene, og tar både økonomisk og praktisk ansvar for dette. Dette skal ikke være et møte i regi av kommunen.

Møte- og prosessleder i Bolystteamet har ansvaret for at:

  • Innbyggere opplever at de har mulighet til å utvikle sitt lokalmiljø på en positiv måte og tar ansvar
  • Alle sin stemme blir hørt, reell medvirkning
  • Prosessene omfatter både fysiske og sosiale/kulturelle kvaliteter ved stedet – lokalmiljøet
  • Tidligere gjennomførte prosesser og prosjekter på stedet anerkjennes og ivaretas
  • Hente fram og dele innbyggerekspertisen
  • Legge til rette for at kommunens fagteam følger opp kommunens planverk (strategiske- og tiltaksplaner) følges opp gjennom prosessen
  • Både lokalsamfunnets og kommunens kunnskap, erfaring og interesser synliggjøres underveis i prosessene og i resultatet
  • Lokale innbyggere, organisasjoner, næringsliv, folkevalgte og kommunen har eierskap til resultatet (helhetlig plan for stedsutvikling) og gjøres ansvarlige for gjennomføring av tiltak
  • Steinkjerprofilens posisjon styrkes gjennom prosessene, både innholds- og bruksmessig

Organisering og eierforhold

Strategisk ledelse av kommunens fagteam ivaretas av rådmannen ved utvidet ledergruppe. Operativ ledelse av fagteamet ivaretas av fagstab plan- og utvikling ved samfunnsplanlegger Grete Waaseth. Fagstab plan – og utvikling har ansvar for å trekke inn fagpersoner fra andre deler av organisasjonen i arbeidet etter behov. Omfang av prosessdeltagelse fra fagpersoner i kommunen skal avtales på forhånd med avdelings – eller enhetsleder.

Resultatet av prosessene er både lokalsamfunnets – og kommunens eiendom, men det er dere i lokalsamfunnet som eier initiativet og framdriften. Begge parter er ansvarlig for at planer og tiltak følges opp. Rådmannen er ansvarlig for kommunens oppfølgingsansvar, inkludert eventuell politisk behandling.

Få hjelp av bolystteam