Oppgavetabeller

Oppgave – tiltak


Status


Ansvar lokalt


Andre kontaktpersoner


Frist for ferdigstilling


1.       Fiberbredbånd,
fullføring av prosjektet 2015 – 2016


Utbyggingen i nedre Ogndal er godt i
gang. De første husstandene er koblet opp.


Utbyggingen er planlagt til og med
Skillegrind og prosjektet går framover i henhold til planen.


Det er mange spørsmål til Tore, Morten
og Jorunn i lokal prosjektgruppe.


Det er god kontakt med prosjektleder i
NTE, som gravetraseer, arkeologiske utgravinger o.l.


All graving skal være avsluttet til
St. Hans.


 


06.09.


Nærmer seg siste enden- så å si alt av
graving er ferdig. Aller fleste koblet opp i løpet av september. Blir helt
ferdige i løpet av året som planlagt.


 


14.02.17


Bygdefiber del 1 er snart ferdig. Del
2 (Gaulstad) fikk ikke midler i år, men det søkes på nytt i 2017.
Søknadsfrist 3.mai.


Er helt avhengig av vannutbygginga og
trekkrør i den sammenheng.


 


 


 


Tore Strugstad, leder lokal
prosjektgruppe


Grete Waaseth


31.12.2016


2.       Fylkesvei
Røysing-Mokk (Ogndalsvegen)


Strekningen Røysing-Overrein og
Hyllbrua-Bodom kapell blir asfaltert sommeren 2016.


Morten har snakket med Frode Revhaug
om oppgradering av de resterende strekningene. Her må det kanskje til med
grunnarbeid i tillegg til asfaltering. Dette er ikke på planene i N-T
Fylkeskommune. De lager ny vegplan for perioden 2017-20, og avventer
uttalelse fra kommunen til ny Fylkesvegplan.  


Lokal bolystgruppe har gode argumenter
for at vegen prioriteres, som meldes til kommunen.


 


06.09.


Hyllbrua- Bodom kapell ferdig
asfaltert. Også andre strekker.


Støa- Hyllbrua og Hyllbrua- Nordheim
gjenstår.


 


Morten Resve


NTFK, Svein Åge Trøbakk


Juni 2019


3.       Vann og
bredbåndsutbygging Gaulstad


Det er stor oppslutning om utbyggingen
av både vann og bredbånd.


Bygda mangler grunnleggende god
bredbåndsdekning, så behovet er stort.


Overordnet planlegging av bredbåndet
er gjort og søknad om finansiering sendes 10. mai. Svar på søknaden forventes
å komme i månedsskiftet august-sept.


Kommunen vil leie inn konsulentfirma
som detaljprosjekterer.  Det er kommet mange gode innspill fra innbyggerne på
egnet vannkilde, men mengde og kvalitet må undersøkes. Når anlegget ev.
bygges ut, vil fastboende bli pålagt å koble seg på.


 


06.09.


Avventer svar på felles søknad om
bredbåndsmidler for Steinkjer kommune. Svar kommer i september. Henger også
sammen med utbygginga på vann.


Kommunen har vært på befaring- og
leter etter vannkilde.


 


14.02.17


Vannkilde er ikke avklart for
vannutbygging Gaulstad. Avtalt befaring med kommunen i uke 9.


 


 


Kristin Delbekk (bredbånd)


 


 


 


 


 


 


 


Kristian Sjøli (vann)


Grete Waaseth


 


 


 


 


 


 


 


Alf Morten Ørtugen


Juli 2018


4.       Kommunalt vann -
kartlegge behov i Ogndal


Behovet på Gaulstad er kartlagt.


Resten av Ogndal er ikke påbegynt
enda. Størst behov i Årholt, Brandsegg, Overrein og Sørgrenda (se også liste
fra kommunens grendemøte i Ogndal for noen år tilbake).


Kristian kan engasjere noen
kontaktpersoner i ulike deler av dalen, som hjelper til med kartlegging. Tore
og styret i Ogndal i Lag kan hjelpe med navn. 


Kommunen (Alf Morten) bidrar med kart
over eksisterende kommunale VA-anlegg.


 


06.09


Det jobbes videre med kartlegginga.


 


14.02.17


Tore gjennomfører en kartlegging for
Ogndal for øvrig mht utbygging av kommunalt vann.


 


Kristian Sjøli


Alf Morten Ørtugen


April 2016


5.       Utvikle
samarbeidet mellom skole/ barnehager og bygdas lag og foreninger i
skoletida. 


Aktiviteter i skoletida. Sjekke med
elevrådet hva de er opptatt av.


Det kan arrangeres et fellesmøte
mellom skole, barnehagene og lag og foreninger i grenda.


Lina har dialog med rektor og ledere
av FAU og SU. FAU har søkt om støtte fra Hollåsfondet til lekestativ.


 


06.09.


Har fått støtte fra Holdåsfondet til
uteplass. Jobber videre med uteplassen- i samarbeid med lag/foreninger mfl.


Innspill fra elevene mht hva de ønsker
seg i lokalsamfunnet og i skolemiljøet. Jobbes med teaterprosjekt i skolen-
involvering av elevene.


 


14.02.17


Jobber med ulike tiltak mht uteområder
ved skolen. Søknad om spillemidler planlegges. Koordineres med kommunale
midler.


 


Lina Overrein


Berit Kvernmo


Styrer i barnehagene


Oppstartsmøte for samarbeidet våren
2016


Årlige fellesmøter t.o.m. 2019


6.       Midtpunktet som
fyrtårn, forankring hos lag og foreninger


Steinkjerprofilen - omdømmebygging.


Temaet tas opp i ulike møter i bygda.


Ved å gjøre Midtpunktet kjent kan det
øke markedet for produkter og tjenester lokalt.


Viktig å løfte fram de gode
aktivitetene som foregår. Det dannes en gruppe for å jobbe med profilering.
Det må ses i sammenheng med punkt 7 og 11. Viktig å engasjere større deler av
bygda positivt.


 


06.09.


Omdømmebygging har en kobling mot å
løfte fram det som foregår og samle de aktivitetene som er. Konkret kobling
mot oppgave 7- infotavle. Kobling opp mot Visit Innherred.


 


Profilering gjennom felles portal- som
Ogndal.net. Utvikle den videre- redaksjonsgruppe? Invitere "alt som
foregår" både i næring og foreningsliv til å bidra.


Jorid Kjesbu


Anne Haga


 


7.       Infotavle ved
Fagerheim eller Vibeskorsen, vise hva Ogndal har å tilby


Det må planlegges nøye. Viktig med
presis bestilling.


Spennende blikkfang. Fleksibelt
innhold som kan oppdateres digitalt (QR-kode). Kart og aktuell informasjon.


Vise hvor man kan stoppe og hvor det
er åpne tilbud for besøkende/tilreisende.


Tilgjengelighet er viktig.


Tiltaket bør kombineres med helhetlig
skiltplan for området. Skiltbruken må harmonere i hele Ogndal. Samarbeid med
punkt 11.


 


06.09.


Kontakt med Per Espen Knutsen, SVV.
Positive signaler til muligheten til å sette opp ei infotavle langs veg.


Tavle må være fin- men også praktisk.
Mulig å oppdatere deler, kart med innplotta tilbud. Underskilt som kan skrus
på- og skiftes ut. Oppdatering av tavla uten at hele tavla må skiftes er
viktig.


Samme type skilt opp gjennom dalen.
Hver tilbyder har miniutgave av tavla med presentasjon av sitt tilbud.
Ledetråd gjennom hele Ogndalen.


Hvor skal tavla stå? Trolig nede ved
Fagerheim eller ved Guldbergaunet. Må være en plass hvor du kan kjøre til
side fra vegen. Må ikke være for store/prangende.


 


14.02.17


Jobber med å lande plasseringa av
infotavla.


Området ved Fagerheim har vært
vurdert. Det bør være plass til å stoppe (rasteplass). Har landet på en
lokalisering ved avkjørsla til Vibe gård.


I tillegg vurderes en tavle ved
Gildevangen, enten i tillegg til eller i stedet for tavle nærmere byen. 


 


Rolf Overrein


Vegvesenet


Finn Rossing


Anne Haga - Visit Innherred


April 2018.


8.       Skaffe oversikt
over ledige tomter og tomme boliger i Ogndal. Gjøre det attraktivt å flytte
hit.


Kommunen skal gjennomgå aktuelle
regulerte boligområder i alle grender våren 2016. Gruppa melder inn innspill
(LNF-B-område ved skolen omreguleres til tomter).


P.t. er det 30 ledige tomter i Røysing
og 4 i Furuhaugen på Vålen. I tillegg er det mulig med spredt boligbygging
(inntil 3 i klynge) i store deler av Ogndal.


Eiere av ledige, ubebodde boliger kan
kontaktes, for å motivere til salg.


Muligheten for "minismåbruk"
og boligklynger bør vurderes. Undersøke om det kan søkes om tilskudd.


Kampanje for å gjøre det kjent at det
er attraktive tomter og boliger i Ogndal.


Det dannes en gruppe som jobber med
dette. For Røysing, kan gruppa som jobber med forskjønning gjøre en jobb.


 


06.09.


Møte med kommunen avtalt kommende uke.


 


14.02.17


Møte med kommunen gjennomført.
Oversikt over tilgjengelige tomter viser at det ikke er mangel på muligheter.
Kostander ved bygging er trolig hovedårsak til manglende bygging. Markedsføre
de mulighetene som allerede finnes.


Kartlegging av ledige boliger for
salg/utleie kan være et aktuelt tiltak.


 


 


Torgunn Sollid


Per Morten Bjørgum


Landsby/bygdetunkonsept Presenteres
juni 2017


Forprosjekt august 2018


9.       Kartlegge
oversikt over aktiviteter i lag og foreninger i bygda i et fellesmøte (for
brosjyre og ogndal.net)


Gjøres i fellesmøte i regi av Ogndal i
Lag, hvor lagene melder inn aktiviteter.


Viktig at arrangementer ikke krasjer
med hverandre.


Viktig å få ogndalinger til å bruke
ogndal.net.


Kan ses i sammenheng med kommunens
lag- og foreningskontakter og aktivitetskalender.


 


 


Tore Strugstad


Anne Haga - Visit Innherred


Stine Strand


 


10.    Felles stand på
Ognamartnan hvor man presenterer ulike lag og foreninger. Lage en brosjyre
der det er oversikt over ulike aktiviteter og ressurser i bygda.


Det er gjennomført med fire
foreninger. Stand kan ev. ha bedre plassering neste år. Det tas initiativ på
nytt i 2017.


Må kombineres med oppgave 9, 10 og 14.


Viktig at lag og organisasjoner er
enige om hvilke info.- og kommunikasjonskanaler som brukes.


 


06.09.


Henger sammen med flere av punktene
over, omdømmebygging. Fellesmøte i mars er bestemt.


Mulig å etablere redaksjonsgruppe
tilknyttet ogndal.net for å øke kapasitet og oppdatering?


Felles brosjyre- velkommen til oss kan
være et godt tiltak også i forhold til Ognamartnan.


 


Tor Skogseth


Anne Haga - Visit Innherred


Årlig arr. t.o.m. april 2019


11.    Forskjønnelse
i Røysinga


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Falleferdig
bygg.
Hva
kan vi gjøre med dette? Her er det snakk om forskjønnelse av nærmiljøet


 


 


Ny løsning for
kommunevei mellom skole og barnehage


Det er søkt kommunalt tilskudd
estetikk i grendesentra til fire områder, blomsterkasser foran gl. Butikken,
maling til busskuret, jordvoll og blomsterkasser ved Gildevangen og
attraktivt treskilt ved skolen/bhg. og blomster.


Det er også søkt om 7,5 timer
landskapsarkitektbistand til ny planlegging av idrettsplassen.


Parkavdelingen gir bort ca. 1000
tulipaner til grendene i Steinkjer hvert år. Ogndal er velkommen til å avtale
henting i september.


Byggesakskontoret i kommunen er i
dialog med eier av falleferdig bygg i Røysing. Det skal foretas befaring.
Dokumenter fra prosessen vil være tilgjengelig for offentligheten.


Trafikksikkerhetstiltak og kjøremønster
ved skolen/bhg. endres, sikker parkering, 30-sone og skilting (ved skole og
stadion).


Asfaltering av parkeringsplassen og
belysning av området, inkl. busslomma gjøres.


Det er tett kontakt med rektor og N-T
Fylkeskommune om tiltakene.


Ev. flytting av vegen på lenger sikt,
det kan spilles inn når kommunen skal lage ny vegplan i 2016 og
reguleringsplan for området i 2107.


 


06.09.


Forskjønning gjennomført ved Gildevangen,
plantet trær og satt opp skilt. Blomsterkasser ved gammelbutikken.


Skilt utenfor skolen/barnehagen. Står
igjen barklegging, har igjen noen midler til dette.


Søknad inne angående
trafikksikkerhetstiltak. Asfaltering og oppmerking av parkeringsplass ved
skolen. Kjøremønster er endret.


30- sone og fareskilt skole er på
plass.


 


Endre vegtraseen- innspill til
arealplan/vegplan.


Diskuterer gammel idrettsplass mellom
Trollhaugen og Vestermarka- har lyst til å gjøre noe med denne!


 


14.02.17


Endring av vegtrase er meldt inn som
innspill til kommuneplanens arealdel.


 


Birger Braseth


 


Finn Rossing


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Per Morten Bjørgum


Høsten 2016


 


 


 


 


(Møte med kommunen mars 2016)


 


 


(Møte med skole/ kommune våren 2016)


12.    Det planlegges et
møte med lokale nyvalgte politikere


Alle innvalgte kommunestyremedlemmer
og varamedlemmer er invitert til møte på Vålen samfunnshus 16. februar. Flest
mulig fra arbeidsgruppa for samfunnsutvikling bør delta.


Politikerne får i oppdrag å fremme
prioriterte utviklingsoppgaver i Ogndal.


 


06.09.


Møte gjennomført. Planen er å ha et
nytt møte på samme tid (mars) neste år.


Tore Strugstad


 


Første møte april 2016


Årlige fellesmøter t.o.m. 2019


Fest med politikerne des. 2019


13.    Utrede behov for,
og mål med, eventuell bygdasentral/ frivilligsentral


Det er jobbet med frivilligsentral i
Ogndal i lenger tid, som kan bygges videre på.


Det kan være både en sekretærfunksjon
for frivilligheten og en møteplass for å fremme psykososialt miljø i
lokalsamfunnet.


Det er viktig å avklare hva det er
behov for i Ogndal.


Hvis det blir aktuelt å opprette
frivilligsentral kan det søkes statlig og kommunal finansiering. Kommunen har
normalt samarbeidsavtaler med frivilligsentralene. De reforhandles nå.


Det bør være en gruppe på tre personer
som jobber med dette. Befaring på andre sentraler.


 


06.09.


Staten evaluerer frivilligsentralene-
bør vi avvente dette?


Har hatt kontakt med sentralene i
Beitstad og Stod med formål å møte de og høre innspill og tips/råd. Deretter
er planen en dialog med lag og foreninger i bygda. Mener det er behov for
sentralen i forhold til lag/foreninger, oppdatering av nettportaler mv.


 


14.02.17


Store endringer i finansiering av
frivilligsentralene. Kommunen får rammeoverføring som fordeles videre.
Vurderer hva som skal være vegen videre. Burde ha hatt med et par personer
til i gruppa, er aleine i dag.


Neste steg er å ta kontakt med lag og
foreninger for å kartlegge deltakelse fra disse.


 


 


Aud Solrun Bergin


Kontaktperson kommer


Rapport ferdig okt. 2016


 


 


Ev. sentral operativ juni 2019


14.    Velkomstopplegg
for innflyttere i Ogndal


Adopteres fra Ognatinget og innføres i
hele Ogndal. En viktig gest for å inkludere innflyttere og invitere dem med i
lokale aktiviteter fra første dag.


 


06.09.


Skal kontakte Ogndalstinget for å
finne ut hvordan de gjør dette . Har diskutert hvor "langt ned" i
retning byen velkomstopplegget skal gjelde.


Aud Gaundal  


Anne Haga - Visit Innherred


Kari Aarnes (leder  for kommunens
servicetorg)


Rutiner for velkomsthilsen klare våren
2017