Medvirkning

Litt om medvirkning

Alle har rett til å bli hørt. Hvis du er engasjert i ditt lokalsamfunn, så er målet at ditt positive engasjement skal forsterkes gjennom et partnerskap med fagpersoner i kommunen. Du bør få med deg flere ildsjeler fra lokalsamfunnet og danne et lokalt bolystteam. Ta kontakt med kommunen sitt bolystteam/fagteam, som bistår med å sikre medvirkning og sikre at dere får tilgang på god veiledning, kunnskap og beslutningsdyktighet fra kommunen.

Kommunal – og moderniseringsdepartementet har slått fast at lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og en god dialog i planprosesser, de har derfor utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Veilederen fra Kommunal – og Moderniseringsdepartementet kan lastes ned her

Medvirkningstrappa

Det er mange nivå i medvirknings – og medbestemmelsesarbeidet – avhengig av hvor stor innflytelse som ønskes. Her er en illustrasjon som beskriver graden av innflytelse fra lite til stor, der bolystteamet ønsker å være på nivået som heter «Medbestemmelse» og derfor legger til rette for dette med møte – og prosessledelse for å sikre dette.

Bolystteamet, hva er det? Les om det her.

Ansvarsdeling mellom lokalsamfunnet og bolystteamet

Målet er å utvikle eget lokalsamfunn, da er det viktig med en tydelig ansvarsdelingen mellom innbyggere og kommunen sine fagpersoner. Dette kan du lese mer om i «lokalsamfunnets ansvar» og «kommunens ansvar» – lenker til disse.

Krav om medvirkning i Plan – og bygningsloven Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med medvirkning er knyttet til plan – og bygningsloven, her kan du lese mer om det i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 3-3. Kommunene skal sørge for at medvirkning er gjennomført i alle planer og sikre aktiv medvirkning fra de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere i medvirkningen.