Bolystprosjektet i Henning

slogan_red_circle_rgbEksempel på hvordan innbyggerne i bygda engasjeres via en lokal nettportal:
Les mer om dette på Henningportalen.
 
Utgangspunktet for tiltakene er en framtidskveld holdt i bygda, videre at en arbeidsgruppe bearbeidet tiltakene. Kommunens Bolystteam har deltatt i å kartfeste oppgavene, etablere ansvarsdeling og utarbeide tidsplan for arbeidet. Det er videre avholdt flere bolystmøter med bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter for viktige organisasjoner og aktører. 
 
Oppgavene er satt opp i prioritert rekkefølge i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Enkelte av oppgaven henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Man så ganske raskt at det var behov for en total gjennomgang av arealbruken i tettstedet. Kommunen, lokalsamfunnet og private plankonsulenter innleid av kommunen har samarbeidet om å lage ny reguleringsplan, som ble vedtatt av kommunestyret 20. september 2017. Planen fikk rosende omtale både av innbyggerne og folkevalgte på alle nivå.
 
 
Frank Bjerkan er kontaktperson for arbeidsgruppa i Henning, som leder det videre arbeidet.
IMG_0327[1]